۲۰۰ نفر ممبر واقعی

90,000 

200 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.