۲۰۰۰ نفر ممبر واقعی

850,000 

2000 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.