۴۰۰ نفر ممبر واقعی

180,000 

400 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.