۴۰۰۰ نفر ممبر واقعی

1,650,000 

4000 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.