۵۰۰ نفر ممبر واقعی

225,000 

500 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.