۵۰۰۰ نفر ممبر واقعی

2,000,000 

5000 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.